Зелените Варна

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Заповед за провеждане на обществено обсъждане на ОУП-Варна

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Щ И Н А  В А Р Н А


З А П О В Е Д

№ 2767

гр. Варна, 20.08.2009г.Във връзка с обсъждане на проекта за Общ устройствен план на Община Варна, публикуван на официалната интернет страница на Община Варна на 06.07.2009 год.и представен до всички райони и населени места сборен чертеж на ОУП с писмо с наш изх. №АГУ-9-1000/73/03.08.2009 год., приключили консултации по изготвения Доклад за екологична оценка към ОУП и в съответствие с утвърдената програма от Министъра на РРБ и Кмета на Община Варна за съвместяване провеждането на процедурите по съгласуване и одобряване на проекта за ОУП, съгласно действащата нормативна уредба по устройство на територията и на основание чл.121 ал.1 във връзка с чл.127 от ЗУТ:

 

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общ устройствен план на Община Варна и Екологичната му оценка по следния ред и график:

1. Район "Одесос"             на 17.09.2009 год. от 18.00 ч. - Пленарна зала в сградата на Община Варна

Район "Приморски"       на 18.09.2009 год. от 18.00 ч. - Пленарна зала в сградата на Община Варна

Район "Младост"           на 23.09.2009 год. от 18.00 ч. - Пленарна зала в сградата на Община Варна

Район "Вл.Варненчик"    на 24.09.2009 год от 18.00 ч. - Читалището в район "Вл.Варненчик"

Район "Аспарухово"       на 25.09.2009 год от 18.00 ч. - Читалището в район "Аспарухово"

Кметство с. Каменар       на 28.09.2009год от 18.00 ч. - Училището в с. Каменар

Кметство с. Казашко       на 29.09.2009 год от 18.00 ч. - Читалището в с. Казашко

Кметство с. Топили         на 30.09.2009 год от 18.00 ч.- Читалището в с. Топили

Кметство с.Константиново на 01.10.2009 год от 18.00 ч .- Читалището в с.Константиново

Кметство с. Звездица        на 02.10.2009 год от 18.00 ч. - Читалището в с. Звездица

2. На общественото обсъждане да се води писмен протокол, който да се приложи към документацията за експертен съвет.

3. Писмени становища от заинтересованите лица могат да се подават до Община Варна в едноседмичен срок от провеждане на обсъждането за съответния район / населено място.

4. ЕСУТ да се произнесе по резултатите от общественото обсъждане.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.Кмет на Община Варна арх. В.Жечев.

Настоящата заповед да се публикува в един национален вестник и в един местен весник,както и на официалната интернет страница на Община Варна .

Настоящата заповедта да се връчи на Зам.Кметовете, Главен секретар на Община Варна,Председател на Общински съвет, Директорите на дирекции,Кметовете на райони и населени места и деловодство за сведение и изпълнение.

+/-
 • marisha - Информация за ОУП
  Общия устройствен план можете да намерите на адрес www.tpovarna.com
  Там са отразени някои от съставните му схеми и съпровождащата го документация.
  Плана е като закон по отношение на устройването на територията на Общината ни за близките 30 до 50 години и не може да бъде обжалван.
  Ето защо е важно да се запознаете със заложените в него позволения, ограничения и инфраструктурни мероприятия.
 • zash - Повече информация в офиса на ЗЕЛЕНИТЕ-ВАРНА
  В офиса ни на Цимерман 55 гражданите могат да получат подробна информация за общия устройствен план, становището ни относно него, проведените обсъждания до момента, както и да се запознаят с подготвените от нас възражения и предложения.

  Разполагаме с актуални карти на проекта в голям формат, които са достъпни за разглеждане.
  Можете да получите и CD с проекта.

  (Тъй като не винаги има човек в офиса, добра идея е да се уговорите предварително. За контакти: http://varna.zelenite.bg/index.php?option=com_contact&view=category&ca tid=12&Itemid=53)
Само регистрираните могат да коментират!
 

Главно меню


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/bulgreen/public_html/varna/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Бъди активен


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/bulgreen/public_html/varna/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Банер